Love og vedtægter

Vedtægter for US Car Club Thy

Vedtægter godkendt på stiftende generalforsamlingen 31-10-2009

§ 1 Foreningens navn

Stk. 1

Foreningens navn er “US Car Club Thy ” som forkortes “USCC”.

 

 

 

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1

Foreningen er en interesseklub for amerikansk fremstillede biler.

Stk. 2

Foreningens formål er at fremme udbredelsen og kendskabet til amerikansk fremstillede biler.

Stk. 3

Foreningens skal fremme et bredt samarbejde mellem danske amerikanerbilejere.

 

 

 

 

§ 3 Medlemskab af foreningen

Stk. 1

Anmodning om medlemskab af foreningen fremsættes skriftligt med de til enhver tid af foreningen krævede oplysninger overfor formanden, som, evt. efter forelæggelse på førstkommende bestyrelsesmøde, godkender eller afviser indmeldelsen.

Stk. 2

Foreningens beslutning om at afvise medlemskab kan af ansøgeren kræves behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling. Begæring herom rettes skriftligt til formanden.

Stk. 3

Foreningen har to former for medlemskab; aktivt og passivt. Aktivt medlemskab af foreningen kan kun opnås, såfremt man ejer en amerikanerbil. Passivt medlemskab kan søges af enhver, som endnu ikke har anskaffet sig en amerikanerbil, men som aktivt søger hjælp fra klubben med dette formål for øje. Kun medlemmer, der er registreret med aktivt medlemskab, har stemmeret på generalforsamlingen. Herudover er aktive og passive medlemmer ligestillede og betaler ens foreningskontingent.

Stk. 4

Hvis et medlem af foreningen ophører med at være ejer af en amerikanerbil, kan aktivt medlemskab opretholdes i yderligere et år. Herefter overgår medlemmet automatisk til passivt medlemskab.

Stk. 5

Et medlemskab er at opfatte som et familiemedlemskab for den/de personer, der er tilknyttet den pågældende adresse. Hvert medlemskab har 1 (en) stemme i forbindelse med afstemninger afholdt i USCC regi.

 

 

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i perioden 1. oktober – 31. december.

Stk. 3

Formanden indkalder skriftligt, bilagt foreløbig dagsorden, med mindst 21 dages varsel. Den endelige dagsorden, evt. bilagt forslag, uddeles på generalforsamlingen.

Stk. 4

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal beregnet ud fra de afgivne gyldige stemmer.

Stk. 5

Afstemninger på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning.

 

 

Stk. 6

 

 

Kun medlemmer med aktivt medlemskab har stemmeret. Et aktivt medlem kan give et andet aktivt medlem fuldmagt til at lade sig repræsentere på generalforsamlingen. Fuldmagtsgiveren skal orientere et af bestyrelsesmedlemmerne herom senest tre dage før generalforsamlingen.

Er et medlem i kontingentrestance, har vedkommende ikke stemmeret.

Stk. 7

Forslag, herunder opstilling af kandidat(-er) til valg på generalforsamlingen, der af et medlem ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden, og skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent og referent

 

2. Formandens beretning

 

3. Kassererens beretning

 

4. Fastsættelse af kontingent

 

5. Indkomne forslag

 

6. Valg til bestyrelsen:

 

Formand vælges i ulige år

Kasserer vælges i lige år

Der vælges mindst 4 repræsentanter til bestyrelsen, hvert år

Bestyrelsen konstituerer sig selv for så vidt angår: 1 næstformand, evt.PR-mand og sekretær

 

7. Valg af revisor

 

8. Planlægning af kommende års aktiviteter

 

9. Eventuelt

Stk. 9

Generalforsamlingen kan tillade at forslag stilles uden at være behørigt varslet og anført i dagsorden. Dirigenten fastsætter i så fald proceduren for afstemning m.m.

Stk. 10

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis 1/3 af alle aktive medlemmer stiller skriftligt krav til formanden herom, eller hvis et flertal i bestyrelsen ønsker dette. Indkaldelse skal i så fald ske med de i nærværende paragraf vedr. den ordinære generalforsamling fastsatte frister.

 

 

§ 5 Bestyrelsen og bestyrelsens arbejde

Stk. 1

Formand, kasserer og andre bestyrelsesmedlemmer vælges direkte af den ordinære generalforsamling. Valg sker for en periode på 2 eller 1 år. Formanden vælges i lige år, og kassereren vælges i ulige år, for at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Alle andre bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

Stk. 2

Bestyrelsen består som minimum af 5 medlemmer; formanden, næstformanden, kassereren, og mindst 2 øvrige medlemmer. Herudover kan generalforsamlingen vælge yderligere bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stk. 3

Foreningen tegnes af formanden udadtil. I underskriftssammenhæng tegnes foreningen af formanden og kassereren.

Stk. 4

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen skal bl.a.

 

• Udarbejde beslutningsreferater med angivelse af stemmeafgivning, herunder stemmer givet ved fuldmagt

 

• Udarbejde referater af bestyrelsesmøder

 

 

• Arrangere minimum ét årligt træf, og koordinere foreningens aktiviteter

 

• Skabe samarbejdsrelationer med andre klubber med fælles interesse

 

 

 

• Hvis muligt sikre en billig og effektiv indkøbsordning af reservedele og etablering af forsikringsordning

 

• Efter bedste evne efterleve generalforsamlingens beslutninger

 

• Styre foreningens bogholderi og regnskaber

Stk. 5

Formanden leder bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen mødes ved lejlighed efter egen beslutning.

Stk. 6

Næstformanden træder ind med formandens beføjelser i tilfælde af formandens fravær.

Stk. 7

Kassereren skal udarbejde årsregnskab for foreningen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren skal løbende lave kasserapporter og foretage afstemninger af regnskab og bankkonti. Kassereren skal i forbindelse med bestyrelsesarbejdet udvise behørig omsorg for, at det vedtagne budget holdes. Kassereren skal på den ordinære generalforsamling afgive forklaring om regnskabet og fremkomme med forslag til kontingent for det kommende år.

 

 

Stk. 8

Bestyrelsen skal vælge en webmaster til at forestå foreningens hjemmeside. Webmaster rapporterer til bestyrelsen.

Stk. 9

Bestyrelsen er underlagt generalforsamlingens afgørelser og direktiver, men er selvstændig beslutningsdygtig i spørgsmål vedrørende den daglige ledelse.

Stk. 10

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

 

§ 6 Kontingent og hæftelse

Stk. 1

Foreningen opkræver 4 gange årligt kontingent hos foreningens medlemmer. Kontingentet betales kvartalsvis forud. Sidste rettidige betalingsdato er d. 15 i den første måned af kvartalet.

Stk. 2

Kontingent fastsættes for det efterfølgende kalenderår på den ordinære generalforsamling.

 

 

 

 

 

Stk. 3

Ved udmeldelse i løbet af kalenderåret skal der betales kontingent jfr. stk.1. Der tilbagebetales ikke kontingent eller del heraf ved udmeldelse.

Stk. 4

Betales kontingent ikke rettidigt, ophører medlemskab uden videre varsel.

Stk. 5

Medlemmerne hæfter kun med indbetalt og forfalden kontingent. Dette forhold er ufravigeligt og kan ikke ændres ved kommende vedtægtsændringer eller generalforsamlingsbeslutninger.

 

 

§ 7 Æresmedlem

Stk. 1

Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer af US Car Club Thy. Et æresmedlem er kontingentfri på livstid såfremt han/hun ønsker dette. Nominering af æresmedlemmer skal stiles til bestyrelsen senet 10 dage før generalforsamlingen. Udnævnelsen vedtages ved simpelt flertal på generalforsamlingen.

 

 

§ 8 Annonceindtægter

Stk. 1

Bestyrelsen fastsætter annoncepriser for hhv. medlemsannoncer og kommercielle annoncer.

Stk. 2

Annonceindtægter fra et eventuelt medlemsblad eller hjemmeside tilfalder foreningen

Stk. 3

Bestyrelsen skal, uanset om der er antaget en redaktør/webmaster, godkende annoncerne, både hvad angår antal og hvilke produkter, der reklameres for.

 

 

§ 9 Adfærd og opførsel

Stk. 1

Ved kørsel, når foreningen eller dele heraf er samlet, skal der udvises størst mulig hensyn til den øvrige trafik.

Stk. 2

I tilfælde, hvor et medlems handling eller udtalelser på afgørende måde har eller har kunnet skade foreningen, vil eksklusion af medlemmet kunne ske.

Stk. 3

Afgørelsen om eksklusion foretages af bestyrelsen, og kan efter medlemmets skriftlige begæring behandles til endelig afgørelse på en generalforsamling, hvor det enkelte medlem har mulighed for at fremføre sine synspunkter. Generalforsamlingens afgørelse kan ikke indbringes for retten.

Stk. 4

Det er ikke tilladt at indtage euforiserende stoffer i klubben.

§ 10 Opløsning af USCC

Stk. 1

Opløsning af USCC kan kun ske ved beslutning herom på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger afholdt inden for 4 uger.

Stk. 2

Den endeligt opløsende generalforsamling donerer foreningens formue og aktiver til Børne- og ungdomsarbejde i Thisted kommune efter betaling af alle udeståender.